Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 5 Lipca 11D w Szczecinie w imieniu, której występuje "Nad Odrą" Zarząd Budynków ul. B. Krzywoustego 69/5 w Szczecinie.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na:


Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. 5 Lipca 11D w Szczecinie.

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW:
1. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem " Wykonanie
termomodernizacji budynku przy ul. 5 Lipca 11D w Szczecinie".
2. Termin składania ofert: do dnia 30 września 2014 r. godz.14.00.
3. Termin otwarcia ofert: 30 września 2014 r. godz.16.00.
4. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone nadawcy.
5. Kryterium wyboru: 100% cena.
6. Najniższa i najwyższa oferta będzie odrzucona.
7. Warunkiem wyboru wykonawcy będzie wskazanie min. 2 zrealizowanych obiektów w mieście o podobnym charakterze prac.
8. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest p. Roman Juszczak tel. 91812 6258, fax. 91812 6259, e-mail: biuro@no.szczecin.pl
9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odbioru w siedzibie biura: Szczecin ul. Krzywoustego 69/5.

Ogólna specyfikacja techniczna wykonania znajduje się tutaj.